Polityka Prywatności

I. Administrator

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest – KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz do ochrony ich prywatności.

Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady przetwarzania i udostępniania danych i informacji o osobach powierzających przetwarzanie ich danych.

II. Dane kontaktowe

W sprawach związanych z Polityką Prywatności Pani/Pan może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Można się z nami skontaktować za pomocą:

 • adresu e-mail: kontakt@sutryk.pl
 • formularza kontaktowego na stronie: sutryk.pl.

III. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez komitet wyborczy celów, do celów administracyjnych, statystycznych, a także do ochrony serwisu www.sutryk.pl.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

3. Administrator gromadzi dane na dwa sposoby:

 1. informacje podawane dobrowolnie;
 2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:
  • informacje w dziennikach serwerów – serwery Administratora automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies;
  • adres IP – każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią;
  • pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

W celu komunikacji, Administrator może gromadzić i przechowywać prowadzoną z nim korespondencję. Administrator może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie e-mail lub numerze telefonu, treści wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z Administratorem za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z Panią/Panem, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na pytanie lub udzielania informacji., a także dla celów analitycznych.

W celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio drogą elektroniczną przetwarzamy podane dane osobowe, jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również inne dane, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

IV. Cookies

1. Korzystanie z Serwisu Administratora powoduje zapisanie i przechowywanie przez użytkowania, który z niego korzysta, na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies). Dzięki tym plikom Administrator może określić, czy dany Użytkownik korzystając z określonego urządzenia odwiedzał już Serwis, albo jego elementy.

2. Pliki cookies są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla dostosowania Serwisu do potrzeb użytkownika.

3. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

4. Korzystanie z serwisów internetowych Administratora bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

5. Pliki cookies mogą być usuwane przez użytkownika lub użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia z którego korzysta w celu usuwania lub nie zapisywania plików cookies. W celu usunięcia plików coockies lub ich nie zapisywania na urządzeniu użytkownika, należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie.

V. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Administrator zapewnia zabezpieczenie serwerów, które posiadają zabezpieczenie techniczne oraz organizacyjne uniemożliwiając bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Administrar stosuje m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udziela jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Może Pani/Pan:

1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich w każdym czasie, bez podania przyczyny, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Żądania można zgłaszać na adres e-mail kontakt@sutryk.pl.

2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Sprzeciw można wnieść na adres e-mail: kontakt@sutryk.pl.

3. Cofnąć zgodę w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie na adres e-mail: kontakt@sutryk.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

VII. Udostępnienie danych

1. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba, że:

 1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów; lub
 2. wyraziła Pani/Pan zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

2. Ewentualne udostępnienie danych może nastąpić m.in.

 • osobom współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym jego bieżącą działalność,
 • dostawcy usług internetowych (w szczególności Google),
 • dostawcom oprogramowania do obsługi użytkowników,
 • dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.
 • rejestratorowi domen internetowych,
 • firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.

3. Podmioty współpracujące nie mogą udostępniać Pana/Pani danych żadnemu podmiotowi trzeciemu oraz są zobowiązane do zachowania pełnej poufności oraz bezpieczeństwa przechowywania Pana/Pani danych przez okres prowadzonej współpracy.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym Administrator mieć będzie ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. ustanie cel dla którego dane są przetwarzane,
 2. przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych lub
 3. cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Pani/Pana wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego,
 5. w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 5 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IX. Bezpieczństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

X. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

X. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.